PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).

II. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z:

- Inspektorem Ochrony Danych na adres email: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,

- pisemnie na adresy siedzib Oddziału Warszawa : PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

-w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy ze Spółką w zakresie świadczenia usług hotelarskich, a także w celu wykonania tej umowy, jeżeli jest Pani/Pan jej stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

-w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystykii raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

-w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

-w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

- w zakresie podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy/umów wskazanych w pkt III - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy/umów wskazanych w pkt III - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,

- w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych, badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu usług hotelarskich, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy prowadzeniu usług hotelarskich np. firmom świadczącym nam: usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, w zakresie archiwizacji dokumentów, prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne), w zakresie obsługi korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem (wskazanych w pkt III).

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej.